वक रत ड मह क य स र यक ट समप रभ न र व घ न क र म द व सर वक र य ष सर वद

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #ZaveriAndCo #Ahmedabad #Gifts #GoldJewelery #JeweleryLove #JeweleryLovers #LoveForJewelery #ZaveriLegacy #JewelersInAhmedabad #Surat #JewelersInSurat #Gujarat #India #FestiveSale
वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ ।। 
निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा ।। 

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #ZaveriAndCo #Ahmedabad #Gifts #GoldJewelery #JeweleryLove #JeweleryLovers #LoveForJewelery #ZaveriLegacy #JewelersInAhmedabad #Surat #JewelersInSurat #Gujarat #India #FestiveSale

वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ ।।
निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा ।।

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #ZaveriAndCo #Ahmedabad #Gifts #GoldJewelery #JeweleryLove #JeweleryLovers #LoveForJewelery #ZaveriLegacy #JewelersInAhmedabad #Surat #JewelersInSurat #Gujarat #India #FestiveSale

वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ ।। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा ।। #GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #ZaveriAndCo #Ahmedabad #Gifts #GoldJewelery #JeweleryLove #JeweleryLovers #LoveForJewelery #ZaveriLegacy #JewelersInAhmedabad #Surat #JewelersInSurat #Gujarat #India #FestiveSale

Let's Connect

sm2p0